Xuất phát từ một đơn vị nghiên cứu, COMFA sở hữu một bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm về nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ kim loại. Các dịch vụ chính của COMFA liên quan đến ăn mòn như sau

– Thử nghiệm và đánh giá độ bền ăn mòn của vật liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế (ASTM, BS, JIS, NACE, ASM, v.v…)

    • Ăn mòn lỗ (pitting corrosion)
  • Ăn mòn ứng lực (Stress Corrosion Cracking-SCC)
  • Ăn mòn biên hạt (Inter-granular corrosion)
  •  Ăn mòn dưới lớp bảo ôn (Corrosion under insulation –CUI)
  •  Xác định tốc độ ăn mòn của mẫu chuẩn (coupon)

– Thử nghiệm và đánh giá độ bền ăn mòn của vật liệu và lớp phủ bảo vệ sử dụng tủ gia tốc ăn mòn khô/ướt chu kỳ, tủ mù muối

– Thử nghiệm và đánh giá các tính chất điện hóa, ăn mòn của vật liệu và lớp phủ bảo vệ sử dụng thiết bị đo điện hóa vạn năng Autolab

– Thử nghiệm và đánh giá độ bền ăn mòn của vật liệu và lớp phủ bảo vệ trong điều kiện khí quyển tự nhiên, môi trường nước (ngọt/mặn/lợ), môi trường đất

– Đánh giá, phân loại mức độ ăn mòn thép trong môi trường khí quyển, dự báo tốc độ ăn mòn

– Đánh giá hiện trạng ăn mòn của thiết bị/công trình

Các dịch vụ liên quan