COMFA thưc hiện các thử nghiệm và phân tích tính chất của vật liệu như: Các tính chất cơ học; Cấu trúc kim tương; Thành phần hóa học; Hình thái học bề mặt và vi phân tích thành phần hóa học trên bề mặt vật liệu…

Phần lớn các phép phân tích được thực hiện tại phòng thí nghiệm COMFA, đặc biệt, phép Phân tích thành phần hóa họcPhép phân tích cấu trúc của vật liệu kim loại bằng thuật Replica được thực hiện ở cả hiện trường, không cần cắt mẫu.

Các phép thử nghiệm và phân tích phù hợp với ISO/IEC 17025 và/hoặc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.  

 

Các dịch vụ liên quan